Cdcopy logo
:

 dvd
  cd
 dvd

Êîíòàêòû

Êîíòàêòû

Àíäðåé Ñòàíèñëàâñêèé
My statusSkype:cdcopymto1
Viber:+380637610562

Îäåññà
+38 (048) 735 15 72

Êèåâ
02100, Á-ð. Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 14Á, ê. 88
(êîä 8888, 10-é ýòàæ)
Ðàáîòàåì ñ 9:00 äî 18:30

+38 (044) 501 13 54

+38 (044) 233 21 72

Äíåïðîïåòðîâñê
Ðàáîòà îôèñà ïðèîñòàíîâëåíà - ðåìîíò.

Êàðëà Ìàðêñà 89, 3 ýò. îô 34

+38 (056) 767 13 11

+38 (056) 797 23 72

Õàðüêîâ
+38 (057) 761 05 62

Ëüâîâ
+38 (032) 243 35 80

Äîíåöê

Ñèìôåðîïîëü

Ïî÷òîâûé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 02100, ã. Êèåâ,
áóëüâàð Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 14Á, ê.88.

E-mail: order@cdcopy.com.ua

Êàðòà ïðîåçäà â ã.Êèåâå

Êàðòà ïðîåçäà â ã.Äíåïðîïåòðîâñêå

 :
(048) 735-15-72
:
9:00 18:30
(044) 501-13-54
(044) 233-21-72
:
9:00 18:00
(056) 767-13-11
:
(057) 761-05-62
:
(032) 243-35-80


:
(063) 761-05-62 life:)
(063) 797-23-72 life:)
(095) 431-43-98
(097) 441-88-10
(094) 843-35-80
(094) 910-83-11

Webkomora CD | CD DVD | | | |