Cdcopy logo
:


 dvd
 dvd

Òèðàæèðîâàíèå ôîòîîò÷åòà Öåíòðà ìàðêåòèíãà è ìåíåäæìåíòà

Òèðàæóâàííÿ CD äèñêà Öåíòðà ìåíåäæìåíòó òà ìàðêåòèíãó â ãàëóç³ íàóê ïðî Çåìëþ ²ÃÍ ÍÀÍ Óêðà¿íè. Íà äèñêó ïðåäñòàâëåí³ ìàòåð³àëè, ïðîãðàìè òà ôîòîçâ³òè öåíòðó.

Óìîâè ïîñòà÷àííÿ: êîðîáêà äëÿ äèñêó, CD äèñê, äèçàéí äèñêó, íàêëåéêà íà äèñê.:
(048) 735-15-72
:
9:00 18:30
(044) 501-13-54
(044) 233-21-72
:
9:00 18:00
(056) 767-13-11
:
(057) 761-05-62
:
(032) 243-35-80


:
(063) 761-05-62 life:)
(063) 797-23-72 life:)
(095) 431-43-98
(097) 441-88-10
(094) 843-35-80
(094) 910-83-11

Webkomora CD | CD DVD | | | |