Cdcopy logo
:
 cd
 cd
 cd
 cd

USAID. Íàêëåéêè íà cd.

Òèðàæèðîâàíèå CD äèñêà Ïðîåêòà „Äîñòóï ê êðåäèòàì â Óêðàèíå” ñ êîíôåðåíöèåé "Ñòâîðåííÿ óñòàíîâè îá'ºäíàíîãî ô³íàíñóâàííÿ ì³ñüêèõ áþäæåò³â â Óêðà¿í³".

Óñëîâèÿ ïîñòàâêè: êîíâåðò äëÿ äèñêà, CD äèñê, äèçàéí äèñêà, íàêëåéêà íà äèñê, äîñòàâêà.:
(048) 735-15-72
:
9:00 18:30
(044) 501-13-54
(044) 233-21-72
:
9:00 18:00
(056) 767-13-11
:
(057) 761-05-62
:
(032) 243-35-80


:
(063) 761-05-62 life:)
(063) 797-23-72 life:)
(095) 431-43-98
(097) 441-88-10
(094) 843-35-80
(094) 910-83-11

Webkomora CD | CD DVD | | | |